top of page
מדיניות פרטיות (1).png

תנאי שימוש

מערכת Msoft-NasaOS


1. כללי
1.1 חברת אמסופט בע"מ ("MSOFT") הנה המפעילה של תוכנת NASA-OS (הפועלת כמערכת SaaS) לניהול משרדי תיירות וסוכנויות נסיעות המספקת פתרון מקיף לניהול המשרד ("המערכת").
1.2 תנאי השימוש שלהלן (להלן: "התנאים") חלים על השימוש במערכת על ידי לקוח שהתקשר עםMSOFT  במסגרת הצעת מחיר לרכישת רישיון שימוש במערכת ("הלקוח", ו-"הצעת המחיר", בהתאמה) ויחד הם מהווים הסכם משפטי מחייב בין MSOFT ללקוח, והם מסדירים, בין היתר, הענקת  רשות שימוש במערכת ללקוח כמפורט להלן.


2. רשות שימוש
2.1בכפוף למילוי התחייבויות הלקוח ע"פי תנאים אלה ועל פי כל דין, MSOFT מעניקה בזאת ללקוח, למשך תקופת המנוי (כהגדרתה בסעיף 5), רשות שימוש במערכת למטרת השימוש (כהגדרתה בסעיף 4) בלבד (להלן: "הרישיון"). מובהר כי הרישיון מוגבל ללקוח, והוא בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה לצדדים שלישיים. מובהר עוד כי הרישיון מיועד לשימוש עבור מספר משתמשים כפי שמפורט בהצעת המחיר.

2.2 הלקוח מתחייב שלא לאפשר, במישרין או בעקיפין, לצדדים שלישיים כלשהם גישה כלשהי למערכת ו/או שימוש בה ולא להוסיף הרשאות לשימוש במערכת בכל דרך שהיא ללא אישור מראש של MSOFT. הוספת הרשאות נוספות כאמור תבוצע אך ורק על ידי MSOFT, וזאת בכפוף לתשלום עלויות הוספת הרשאה נוספת בהתאם לקבוע בהצעת המחיר.

2.3 על מנת לאפשר ללקוח שימוש במערכת, תיצור MSOFT חשבון לקוח עבור הלקוח ("חשבון לקוח") במסגרתו יוקצו ללקוח הרשאות לשימוש במערכת למספר משתמשים מטעמו שקבוע בהצעת המחיר ("הרשאות"). הלקוח הינו אחראי באופן מלא לכל שימוש בפרטי הרישום של כל אחת מההרשאות (קרי, שם משתמש וסיסמא) ולכל פעילות המתרחשת תחת ההרשאות כאמור, בין אם אושרו על ידו ובין אם לאו. כמו כן הלקוח מסכים ליידע את MSOFT מיד על כל שימוש בלתי מורשה בפרטי הרישום כאמור ו/או כל שימוש וכניסה למערכת באמצעות איזו מבין ההרשאות. חשבון הלקוח, ההרשאות וזכות השימוש במערכת הינם אישיים הניתנים ללקוח בלבד ולא ניתנים להעברה ללא הסכמתMSOFT  מראש ובכתב. כמו כן, הלקוח מסכים כי לא יעשה שימוש במערכת (על ידי עובדיו או מי מטעמו) באמצעות אותה הרשאה ביותר מכניסה אחת למערכת בו זמנית.

2.4 היקף השירותים ו/או המודולים ו/או הרכיבים אשר יועמדו לשימוש הלקוח במסגרת חשבון הלקוח יהיה על פי תנאי המסלול שהלקוח רכש כמפורט בהצעת המחיר, והוא ישלם ל- MSOFT את התמורה (על פי סעיף 3) בהתאם למסלול שבחר. מעבר ממסלול למסלול אחר על פי בקשת הלקוח לאחר תחילת תקופת המנוי יתאפשר רק באישור MSOFT מראש ובכתב ועשוי להיות כפוף לתשלום תמורה נוספת בגין ההפרש בין עלות המסלול הקודם לעלות המסלול החדש בהתאם למחירון המסלולים של MSOFT  באותה עת (כאשר ידוע ללקוח כי מעבר ממסלול Basic למסלול Freelance אינו אפשרי).

3. התמורה

3.1 הלקוח ישלם ל-MSOFT במשך תקופת המנוי (כהגדרתה בסעיף 5), את הסכומים המפורטים בהצעת המחיר הכוללים תשלום חד פעמי בגין הקמת חשבון הלקוח ("דמי ההקמה"), תשלום דמי רישיון שיקבעו על פי המסלול שנבחר על ידי הלקוח ועל פי מספר ההרשאות שיוקצו ללקוח כמפורט בהצעת המחיר ("דמי הרישיון"), ותשלום בגין שירותים נוספים, ככל שירכשו (בהתאם להצעת המחיר), והכל בתוספת מע"מ כדין (להלן, ביחד: "התמורה"). התמורה תשולם ל-MSOFT עפ"י התנאים המפורטים בהצעת המחיר, כאשר דמי הרישיון ישולמו במועדים ובהתאם לתקופת החיוב כפי שנקבע בהצעת המחיר (רבעונית, חצי שנתית וכיו"ב) ("תקופת החיוב"). דמי הרישיון הם תשלום שנגבה על לא יאוחר מהיום הראשון של כל תקופת חיוב. מובהר כי דמי הרישיון ישולמו בגין תקופת החיוב הרלוונטית בין אם הלקוח היה מנוי במהלך תקופת החיוב השלמה ובין אם לאו. תשלום התמורה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות הוראת קבע לבנק, על פי בחירת הלקוח, וכפי שיאושר ע"י MSOFT. למען הסר ספק מובהר כי במקרה של סיום ההתקשרות על ידי הלקוח על פי סעיף 5 להלן, הלקוח לא יהיה רשאי להחזר דמי ההקמה ו/או דמי הרישיון ו/או חלק מהם (או כל תשלום נוסף).

3.2 מובהר כי התמורה תשולם ע"י הלקוח גם אם לא יעשה שימוש במערכת במשך תקופת המנוי או בחלק ממנה, ובמידה ולא יעשה שימוש במערכת כאמור לעיל, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספים כלשהם (או פיצוי מכל סוג) בגין תקופה זו.

3.3 מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד ל-MSOFT על פי כל דין או על פי תנאים אלה, כל תשלום שהלקוח מחויב לשלם ל- MSOFT על פי תנאים אלה ו/או הצעת המחיר ואשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים החל מהמועד שנקבע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל (לעניין זה, ריבית פיגורים הינה ריבית הפיגורים המתפרסמת ע"י החשב הכללי של משרד האוצר). MSOFT רשאית לחסום גישה למערכת במקרה של פיגור של מעל 7 (שבעה) ימים בתשלום התמורה (או חלק ממנה).

3.4 MSOFT שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי הרישיון (ותשלומים עבור שירותים נוספים) מעת לעת על פי שיקול דעתה, ובלבד שתודיע ללקוח על כך 30 יום לפני תום תקופת החיוב בה בוצע העדכון וכי העדכון כאמור יכנס לתוקף ויחול על הלקוח החל מהיום הראשון של תקופת החיוב שלאחר תקופת החיוב שבמהלכה הודיעה MSOFT ללקוח על העדכון. 
 

3.5 MSOFT  תהיה רשאית (אך אינה חייבת) להציע מעת לעת, שירותים (לרבות שירותי הדרכה ותמיכה מעבר לשירותים הסטנדרטים המוצעים על ידי MSOFT על פי סעיף 8) ו/או מודולים ו/או מוצרים נוספים ("השירותים והמוצרים הנוספים"), בתמורה או שלא בתמורה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ידוע ללקוח כי יתכן כי השירותים והמוצרים הנוספים, ככל שיוצעו, יהיו כפופים לתשלום תמורה נוספת שתקבע על ידי MSOFT, על אף האמור בהצעת המחיר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, MSOFT רשאית לקבוע, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, כי חלק מהמודולים ו/או הרכיבים הכלולים במערכת והעומדים לשימוש הלקוח ללא תשלום בכל תקופה שהיא, יוצעו לשימוש בתשלום תמורה נוספת שתקבע על ידה, ובלבד שתודיע ללקוח על כך 30 יום לפני תום תקופת החיוב בה בוצע השינוי הנ"ל וכי השינוי כאמור יכנס לתוקף ויחול על הלקוח החל מהיום הראשון של תקופת החיוב שלאחר תקופת החיוב שבמהלכה נמסרה ההודעה ללקוח על השינוי. מובהר עוד כי שינויים ו/או תוספות שיבוצעו במערכת על פי בקשת הלקוח, ושאינם כלולים במסלול אשר רכש, יתומחרו בנפרד על ידי MSOFT לפי שיקול דעתה.

4.הצהרות והתחייבויות הלקוח

4.1 הלקוח מצהיר כי בדק את המערכת ומצא כי היא מתאימה למטרותיו ולצרכיו, והחליט לרכוש מ- MSOFT רישיון שימוש בה כמערכת לניהול משרד תיירות/נסיעות ("מטרת השימוש") וזאת בהתאם למסלול ולמספר ההרשאות כמפורט בהצעת המחיר. הלקוח מצהיר עוד כי אין כל מניעה או מגבלה חוקית, חוזית ו/או אחרת, להתקשרותו בהצעת המחיר ובתנאים אלה ולקיום כל התחייבויותיו על-פיהם וכי יש לו הסמכות והזכות להתקשר בתנאים אלה ובהצעת המחיר.

4.2 הלקוח מתחייב (א) לא לבצע, במישרין ו/או בעקיפין, כל תוספת, הסרה, שינוי, או התאמה בדרך כלשהי במערכת ו/או כל רכיב בה ו-MSOFT לא תהיה אחראית לשינויים שנערכו במערכת כאמור שלא על ידה והאחריות כאמור תחול על הלקוח; ו- (ב) לא לעשות כל שימוש במערכת במטרה ליצור מוצר או שירותים המתממשקים עם המערכת או המשלימים לה ללא הסכמת MSOFT לכך מראש ובכתב.

4.3 הלקוח לא ישתמש במערכת באופן אשר מהווה הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד שלישי (או פגיעה בהם), לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות.

4.4 הלקוח מתחייב לשפות את MSOFT על כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) שיגרם לה בגין או בקשר עם שימוש לא מורשה במערכת, לרבות בגין מתן גישה למערכת לצד שלישי ללא אישור מראש ובכתב מ-MSOFT.

5. תקופת המנוי וסיומה

5.1 ההתקשרות בין MSOFT ללקוח, לרבות, הרישיון שמוענק ללקוח כאמור לעיל, תחל מתחילתה של תקופת המנוי שנקבעה בהצעת המחיר לסיומה של תקופת החיוב הראשונה ותחודש באופן אוטומטי בתחילתה של כל תקופת חיוב עוקבת, אלא אם כן MSOFT או הלקוח הביאו את ההתקשרות לידי סיום על פי סעיף 5 זה (להלן: "תקופת המנוי").

5.2  MSOFT רשאית, על פי שיקול דעתה, להעניק ללקוח זכות שימוש במערכת למטרת ניסיון בלבד וללא תשלום דמי ההקמה ו/או דמי הרישיון וזאת לתקופה שתקבע על פי שיקול דעתה ("תקופת הניסיון"). הלקוח מסכים כי בתום תקופת הניסיון ובמידה ויבחר להמשיך בהתקשרות על פי תנאים אלה, יהיה חייב לשלם את התמורה בהתאם לסעיף 3.1.

5.3 הלקוח יהיה רשאי לסיים את ההתקשרות במהלך תקופת המנוי ע"י מתן הודעה מראש בכתב של 30 יום ל-MSOFT, על פי שיקול דעתו אך הוא יהיה מחויב בכל מקרה לשלם את דמי הרישיון בגין תקופת החיוב שבמהלכה ניתנה הודעת סיום ההתקשרות כאומר. כמו כן, הלקוח רשאי לסיים את ההתקשרות במהלך תקופת המנוי על פי סעיף 13 שלהלן. הודעה על סיום ההתקשרות על ידי הלקוח תהיה בהודעה בכתב שתמסר ל- MSOFT בדוא"ל או בדואר רשום בהתאם לפרטי ההתקשרות שבסעיף 14.

 5.4 MSOFT רשאית לפי שיקול דעתה להפסיק את תקופת המנוי ו/או את תקופת הניסיון (ככל שניתנה) באופן זמני, אם הדבר דרוש לצורך תחזוקת או הרחבת המערכת ו/או חוות השרתים המשמשת את MSOFT, או מטעמים טכנולוגיים אחרים (לרבות, במקרה של downtime). בנוסף, MSOFT תהא רשאית לסיים את תקופת המנוי או לחסום את השימוש של הלקוח במערכת (באופן זמני או קבוע), לפי שיקול דעתה, במקרים הבאים:

   5.4.1 באופן מיידי, במידה והלקוח לא שילם ל- MSOFT תשלום שהוא חב בו על פי תנאים אלה במועדו.

   5.4.2 בהודעה של 7 ימים ללקוח, עקב סיבה הנובעת מכוח עליון שאינו בשליטת MSOFT, לרבות תאונה, מלחמה, שריפה, הצפה, וכיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת, אשר אינם מאפשרים המשך השימוש במערכת. 

   5.4.3 באופן מיידי במקרה של הפרת תנאי מתנאים אלה ע"י הלקוח אשר לא תוקנה על ידו במשך 7 ימים מהודעת MSOFT  על כך, ובאופן מיידי במקרה של הפרת תנאי יסודי מתנאים אלה.

   5.4.4 באופן מיידי, אםMSOFT  סבורה כי הלקוח עשה שימוש לרעה במערכת, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או ל-MSOFT ו/או למי מעובדיה ו/או לקוחותיה ו/או לכל גורם אחר. 

   5.4.5 באופן מיידי, במידה ונפתחו נגד הלקוח הליכי כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויות הלקוח ב-MSOFT.

   5.4.6 באופן מיידי, במידה וקיימת מגבלה חוקית על המשך הענקת הרישיון ו/או מתן שירות ללקוח על ידי MSOFT במסגרת השימוש במערכת.

5.5 בנוסף לאמור לעיל, MSOFT רשאית להביא את תקופת המנוי וההתקשרות על פי תנאים אלה לסיומה מכל סיבה שהיא, ובתנאי כי תמסור ללקוח הודעה מראש על כך ("הודעת הביטול") באופן שהודעת הביטול תכנס לתוקף במועד המאוחר שבין סיום תקופת החיוב שבמהלכה נמסרה הודעת הביטול ו- 60 יום ממועד מסירת הודעת הביטול.

5.6 במקרה של הפסקת תקופת המנוי כאמור בסעיפים 5.1 עד 5.5, לא ינתן ללקוח החזר (מלא או חלקי) של דמי ההקמה ו/או דמי הרישיון או כספים כלשהם ששולמו על ידו לפני הפסקת תקופת המנוי או חסימת השירות כאמור, והלקוח יהא חייב לשלם ל-MSOFT את מלוא התמורה והכספים עד (וכולל) תקופת החיוב שבמהלכה הופסקה תקופת המנוי כאמור ולא תחול על MSOFT חובות כלשהן כלפי הלקוח למעט אם אלו נקבעו במפורש בתנאים אלה. עם סיום תקופת המנוי, מכל סיבה שהיא, יחדל הלקוח (לרבות עובדיו ו/או נציגיו) לעשות כל שימוש במערכת ו/או בכל חלק ממנה.

6. קניין רוחני 

6.1 כל הזכויות במערכת על כל רכיביה, וכן בכל תוכן הכלול בה (למעט תוכן ונתונים של הלקוח והמוזנים למערכת על ידו), ובכל שינוי בהם, לרבות, אך לא רק, הסודות המסחריים הנוגעים למערכת, וכל זכויות הקניין הרוחני בהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור – בגרסאות שונות ו/או חדשות, התאמות, שינויים, פיתוחים ותוספות, מודולים, יישומים, עיצובים גרפים, גרפיקות, ממשקים, סרטונים, טקסטים, תמונות, מצגות, קוד מקור, תיעוד, מסמכים טכניים ואחרים, סימני ושמות מסחר של המערכת, וכל חלק מהמערכת (לרבות כל משוב שיתקבל מהלקוח (או מי מטעמו) וכל שיפור שיתבצע במערכת כתוצאה ממשוב זה), שייכים ל-MSOFT והנם ויוותרו בכל עת בבעלותה הבלעדית של MSOFT (או של צדדים שלישיים אשר נתנו ל-MSOFT רישיון או הרשאה לשימוש בהם). אין בתנאים אלה ו/או ברישיון כדי להעניק ללקוח בכל דרך או להעביר לצד שלישי כלשהו מטעמו, זכות בעלות, שימוש או ניצול זכויות אחרות במערכת או בכל רכיב בה, לרבות בנכסי הקניין הרוחני של MSOFT, שלא צוינו במפורש בתנאים אלה. למען הסר ספק - המערכת איננה נמכרת ללקוח. מובהר כי MSOFT רשאית לשנות את שם המערכת מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2 כל שימוש ע"י הלקוח (או מי מטעמו) במערכת שאינו מותר באופן מפורש בתנאים אלה, מהווה פגיעה בזכויות MSOFT ומהווה הפרת תנאי יסודי של תנאים אלה. הלקוח מתחייב כי הוא, או מי מטעמו לא יעתיקו, יתרגמו, ישכפלו, יהנדסו לאחור את המערכת או איזה מבין רכיביה או יבצעו באמצעותה כל פעולה אחרת למעט שימוש כאמור במפורש בתנאים אלה ולמטרת השימוש בלבד ואך ורק בתקופת המנוי ו/או תקופת הניסיון (לפי העניין).

6.3 ידוע ללקוח כי המערכת מאפשרת ללקוח הוספת אלמנטים עיצוביים ו/או תכנים (לרבות תמונות, טקסט וכדומה) ו/או מידע ו/או נתונים, לממשקי המערכת או חלקם. MSOFT אינה אחראית לכל תוכן ו/או אלמנט /או נתונים אשר יוזנו או יתווספו למערכת על ידי הלקוח, והלקוח יהא אחראי על כל תוכן ו/או נתונים ו/או אלמנט כאמור באופן בלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מצהיר כי התוכן ו/או נתונים שיעלה באמצעות המערכת אינם מפרים זכויות כלשהן של צד שלישי, לרבות, זכויות קניין רוחני. הלקוח מאשר כי הזנת תכנים ו/או נתונים למערכת כאמור לעיל מוזן על ידו למערכת מרצונו החופשי.

7. סודיות ושמירת מידע 

7.1 הלקוח מתחייב לשמור בסודיות ולא לעשות כל שימוש, למעט לצורך השימוש במערכת על פי התנאים, בכל מידע המתייחס, בין במישרין ובין בעקיפין, ל-MSOFT, לעובדיה, ללקוחותיה, לפעילותה ו/או למערכת וכן כל מידע אחר שהגיע לידיו לצורך ו/או אגב ביצוע ההתקשרות על פי תנאים אלה ו/או במסגרת השימוש במערכת, לרבות כל מידע כתוב או המאוחסן על גבי מדיה מכל סוג שהוא, ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל או שחלה על הלקוח חובה לגלותו על פי דין (להלן: "המידע הסודי"). המידע הסודי הינו קניינה הבלעדי של MSOFT או של צדדים שלישיים שהעניקו ל-MSOFT זכות שימוש בו.

7.2 הלקוח מתחייב לפעול על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות המותקנות על פיו (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, בקשר עם המידע ו/או הנתונים שהלקוח יעביר ו/או יזין למערכת או באמצעותה, לרבות מידע אישי בקשר ללקוחותיו, וכן לפעול ביחס למידע והנתונים כאמור בהתאם להנחיות והוראות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות, כפי שיהיו מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מתחייב לעמוד בהוראות חוק הגנות הפרטיות בכל הנוגע לרישום מאגר מידע כדין, ככל שיחולו עליו, ומתחייב לשתף פעולה עם MSOFT ככל שיידרש לצורך קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, וזאת מיד עם פנייתה הראשונה לכך. הלקוח פוטר בזאת את MSOFT מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד MSOFT ו/או מי מטעמה בגין איסוף ועיבוד המידע האישי אשר באחריותו של הלקוח, לרבות, אך לא רק, מידע הקשור ללקוחותיו. עוד מתחייב הלקוח כי כל מידע ו/או נתונים הקשורים בלקוחותיו של הלקוח ושימסרו על ידו במערכת נאסף והועבר בכפוף להסכמתם המפורשת של לקוחות אלו.

7.3מוסכם כי ל-MSOFT הזכות לאסוף ולנתח נתונים ומידע הנוגע לשימוש הלקוח במערכת במהלך תקופת הניסיון ו/או תקופת המנוי (לפי העניין) ולאחריה והיבטים הקשורים אליו, והיא תהיה חופשית להשתמש במידע ובנתונים אלה במטרה לשפר את השירותים ו/או את המערכת ולמטרות פיתוח ושדרוג במערכת. 

7.4 השימוש במידע שנאסף מהלקוח במסגרת רכישת הרישיון והשימוש במערכת יעשה בהתאם ובכפוף להוראות מדיניות הפרטיות של המערכת, שהעתק ממנה יועבר ללקוח ושהינה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. את מדיניות הפרטיות ניתן גם למצוא באתר של המערכת. תנאי מדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה של MSOFT.

8. הדרכה ושירות תמיכה

8.1 בסמוך למועד תחילת הענקת הרישיון ללקוח כאמור לעיל, תעביר MSOFT ללקוח הדרכה ביחס לשימוש במערכת כפי שקבוע בהצעת המחיר. 

8.2 MSOFT תציע שירות תמיכה בשימוש והפעלת המערכת, בימי/שעות הפעילות ב-MSOFT  (לא כולל ימי חג, ערבי חג, ושבתון) וזאת בהיקף הנדרש על פי שיקול דעתה הבלעדי שלMSOFT  כפי שתקבע מעת לעת, ובכפוף לכל דין ("שירות התמיכה"). ניתן לקבל את שירות התמיכה באמצעות פניה טלפונית ל-MSOFT בטלפון מספר 03-9379837 (או למספר אחר כפי שיעודכן על ידי MSOFT בכל מועד לאחר תחילת תקופת ההתקשרות).

8.3 הלקוח מתחייב לדווח ל-MSOFT באופן מידי על כל תקלה או שגיאה או בעיה שתתגלה במערכת, ולשתף פעולה עם MSOFT ונציגיה על מנת לאפשר להם להעניק שירותי תמיכה למערכת כאמור בסעיף 8.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מתחייב לתת מענה לבקשות MSOFT במסגרת מתן שירותי התמיכה, ולאפשר לנציגי MSOFT גישה ושימוש במידע השמור במכשירי הקצה (כהגדרתם בסעיף 11.2). הלקוח מסכים כי MSOFT תהיה רשאית להשתמש במידע הטכני (שאינו כולל מידע אישי או מידע מזהה) שימסור לה הלקוח במסגרת מתן שירותי התמיכה וזאת לצורך מטרותיה העסקיות ולמטרת שיפור המערכת.

8.4למען הסר ספק, שירותי התמיכה יינתנו ללקוח על פי סעיף 8 זה אך ורק כאשר מקור התקלה הינו במערכת. MSOFT אינה מחויבת להעניק שירותי תמיכה על פי סעיף זה ובכלל כאשר מקור התקלה ו/או הבעיה נובע מווירוס במכשירי הקצה ו/או כל שימוש במערכת הנוגד את הוראות MSOFT ו/או אם התקלה נגרמה על ידי הלקוח (או מי מטעמו) ו/או תקלה בשרתים או בענן המחשוב בו מאוכסנת המערכת ו/או תקלה הנובעת מתוכנה ו/או מכשיר המחובר ו/או מתממשק עם המערכת, לרבות מכשיר הקצה ו/או בתקלה במערכת שנבעה ממוצר ו/או שירות של כל גורם אחר. 

8.5 MSOFT רשאית, על פי שיקול דעתה, לבצע מעת לעת עבודות תחזוקה וכן שינויים, שיפורים ותיקונים במערכת ובתכנים הכלולים בה, ללא צורך בהודעה מראש ללקוח. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, MSOFT רשאית מעת לעת לשנות, להוסיף, או לגרוע מהמערכת רכיבים, תכונות, מודולים, שירותים, ממשקים, מבנה, מראה ועיצוב - הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ללקוח. מובהר כי יתכן כי תכונות ו/או שירותים מסוימים שיתווספו למערכת על ידי MSOFT מעת לעת יהיו כפופים לתנאים נוספים, לרבות דמי שימוש, כפי שיקבע ע"י MSOFT. בנוסף, MSOFT עשויה מעת לעת להוציא גרסאות שדרוג של המערכת ולשדרג באופן אוטומטי את גרסת המערכת בה הלקוח משתמש והלקוח נותן בזאת את הסכמתו לכך.  

9. שירותי צדדים שלישיים

 MSOFT עשויה לספק ולהציע ללקוח דרך המערכת את האפשרות להזמין שירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות, שירותי לינה, טיסה, ולרבות מפעילי טיולים, ספקי נסיעות וספקי שירותים אחרים. שירותים/מוצרים אלה ניתנים על ידי צדדים שלישיים כאמור ו- MSOFT אינה אחראית לתוכנם ו/או היקפם ו/או טיבם, וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד MSOFT (או מי מטעמה) בקשר לשירותים כאמור. כמו כן, MSOFT לא תהיה אחראית לכל פעולה או מחדל של הצד השלישי הנ"ל במסגרת הצעת המוצר או השירות דרך המערכת כאמור לעיל. השימוש על ידי הלקוח בשירותי צד שלישי כאמור, וכל העברת מידע או נתונים בין הלקוח לאותו צד שלישי הוא באחריות הלקוח בלבד והלקוח מאשר כי הוא האחראי הבלעדי לקיים את כל תנאי השירות או המוצר המוצע על ידי אותו צד שלישי דרך המערכת. MSOFT אינה תומכת בכל שירות או מוצר שניתן על ידי צד שלישי דרך המערכת. מובהר כי MSOFT תהא רשאית בכל עת להפסיק כל שיתוף פעולה ו/או שירות ו/או מוצר המוצע על ידי צד שלישי דרך המערכת על פי שיקול דעתה הבלעדי, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

10. שחזור מגיבוי

MSOFT 10.1  מבצעת באופן שוטף גיבויים של המערכת ובסיס הנתונים השמור בה אך אין בכך כדי להסתמך על גיבוי זה בלבד, והלקוח מתחייב לשמור באופן רציף וקבוע עותק מעודכן של כל הקבצים, מסמכים, מכתבים, תשדורות והנתונים שהוא מעלה/מזין למערכת ו/או באמצעותה, לרבות, נתונים הקשורים בלקוחותיו ונתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, וזאת בכל דרך שימצא לנכון, מחוץ למערכת, והוא מאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי MSOFT (או מי מטעמה) בקשר עם אובדן של מידע, קבצים ונתונים כאמור, מכל סיבה שהיא. במקרה של אובדן נתונים, MSOFT תעשה כמיטב יכולתה כדי לסייע בשחזור החומר באמצעות הגיבוי שעומד לרשותה באותה עת, אך לא תהיה אחראית לכל אובדן מידע או נתונים שהשחזור עבורם לא צלח מכל סיבה שהיא.

10.2 תנאי מוקדם לביצוע שחזור מגיבוי הוא כי הלקוח מבצע גיבויים לעיתים תכופות ושהגיבוי תקין וקריא (ע"י המחשב). באחריות הלקוח לוודא כי גיבוי המערכת כולל הן את הנתונים השמורים במערכת והן את המסמכים המנוהלים דרך המערכת. אחרי אירוע או תקלה במחשב (בין אם קריסת הדיסק, גניבת המחשב, התקפת וירוס מחשבים ובין אם אירוע אחר), הנתונים ישוחזרו מהגיבוי האחרון שימציא הלקוח. מוסכם כי יתכן כי ביצוע השחזור יהא כפוף לתשלום תמורה שתקבע על ידי MSOFT בכל מקרה לגופו. שחזור הוא שחזור של הנתונים במערכת, ואינו כולל את התקנת המערכת מחדש ו/או התקנת המודולים השונים.

10.3   MSOFT אינה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרמו כתוצאה מהימנעות הלקוח מביצוע גיבוי או שמירת מידע, מסמכים, וכל תוכן אחר אשר לא סופק על ידי MSOFT ולא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה, לפיצוי או לשיפוי כנגד MSOFT (או מי מטעמה) בקשר עם אובדן נתונים או מידע מכל סיבה שהיא.

10.4 במקרה של סיום תקופת המנוי ו/או ביטול ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, על הלקוח להעביר את כל נתוניו השמורים במערכת אליו על מנת שיוכל להמשיך לאכסנם בכל דרך שימצא לנכון. MSOFT תאפשר ללקוח להעביר את הנתונים השייכים ללקוח שבמערכת בקובץ גיבוי אשר ישמר אצל הלקוח ושיכלול בין היתר, פרטי דוקטים ופרטי נוסעים, אך MSOFT אינה מתחייבת להמיר הנתונים לפורמט כלשהו. שבעה ימי עסקים לאחר סיום תקופת המנוי, יימחק כל התוכן של הלקוח מהמערכת, ו-MSOFT לא תהיה מחויבת לשמור נתונים של הלקוח לאחר ביטול סיום תקופת המנוי כאמור, אלא ככל שנדרשה לכך על פי דין.

11. הגבלת אחריות

11.1 המערכת מועמדת לרשות הלקוח על פי תנאים אלה וניתנים לשימוש על ידו As Is. MSOFT אינה מתחייבת ו/או אחראית, בין במפורש ובין מכללא, לגבי התאמת המערכת לכל מטרה מיוחדת, למעט למטרת השימוש. ככל שיעביר הלקוח ל-MSOFT הצעות ייעול הנוגעות למערכת או תפעולה, MSOFT תהיה רשאית אך לא חייבת ליישמן בגרסאות עתידיות או בגרסה קיימת, מבלי שתהיה ללקוח כל זכות בהצעות אלו.

11.2 מוסכם כי זמינות המערכת, או כל רכיב מרכיביה, והשימוש בהם על ידי הלקוח, תלויים בין היתר בתקינות המכשירים שמהם יבחר הלקוח להשתמש במערכת (ביחד, "מכשירי הקצה"), וכן בזמינות של רשת האינטרנט והחשמל ועל כן הינם נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות במערכת ההפעלה ודפדפן, בחומרה, ובקווי תקשורת. אין ולא תהא ל-MSOFT כל אחריות על נזק, הוצאה, הפסדים או הוצאה שיגרמו עקב כשל או הפרעה בשימוש של הלקוח או מי מטעמו במערכת, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשירי הקצה, ברשת האינטרנט ו/או החשמל, או בכל תשתית אחרת.

11.3 הלקוח מודע לכך כי המערכת, או חלק ממנה, לרבות מידע שנמסר על ידי הלקוח ו/או שהוזן על ידו במערכת, מותקנים ונשמרים על גבי שרתים המופעלים על ידי ספק חיצוני לרבות באמצעות ענן מחשוב ("ספק שירותי ענן"). MSOFT רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכל עת, להחליף את ספק שירותי ענן בספק אחרMSOFT . אינה אחראית ולא תהיה חייבת בפיצוי בגין כל נזק, אובדן או גניבת מידע וכדומה שייגרם כתוצאה מתקלה טכנית הנובעת מתפעול השרתים על ידי ספק שירותי הענן. באופן כללי, MSOFT אינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מכשלים טכניים במערכת, מכשירי הקצה, בשרתים, ו/או כתוצאה מפעולות ו/או מטעות אנוש, ברשלנות או במזיד, אשר אין ל-MSOFT שליטה עליהן.

11.4 בכפוף להוראות הדין, בשום מקרה לא תישא MSOFT באחריות לכל נזק שהוא (לרבות אובדן רווחים, הפסקת פעילות, אובדן מידע עסקי ונתונים וכל נזק כספי אחר) הנובע מהשימוש במערכת, מתקלה או מחוסר אפשרות להשתמש במערכת, אפילו אם הודיע הלקוח ל-MSOFT על האפשרות לגרימת נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 11.4, MSOFT אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל אשר בוצע ע"י הלקוח (או גורם הפועל מטעמו) ו/או לקוחותיו ו/או צד שלישי כלשהו שאין ל-MSOFT שליטה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של הסכמים ו/או זכויות יוצרים, או קניין רוחני אחר על ידי הלקוח. בכל מקרה, חבותה היחידה של MSOFT לפי תנאים אלה מוגבלת לסכום אשר שילם הלקוח בפועל עבור השימוש במערכת בתקופה שקדמה למועד בו אירע הנזק.

11.5 הלקוח מתחייב בזאת לשפות את MSOFT ואת בעלי המניות בה, מנהליה, יועציה, עובדיה או כל הפועל מטעמה (מיד עם דרישתה הראשונה של MSOFT) בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) שייגרמו להם עקב הפרת תנאים אלה ו/או הפרת הוראות כל דין על ידי הלקוח, בין היתר אך לא רק הפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות (לרבות, החובה לרישום מאגר מידע ברשות להגנת הפרטיות), או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם למערכת בגין שימוש במערכת שלא למטרות המוזכרות בתנאים אלה.

11.6 השימוש במערכת כתוכנה המאושרת ע"י מס הכנסה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת, ובכלל, נעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח. MSOFT אינה אחראית לדיוק של המערכת ו/או כל הפרמטרים והמשתנים המצוינים בה (לרבות, שערי מטבע, שיעורי מס וכיו"ב) ו/או תוצאות המופקות ממנה ו/או לדיווחים שיעשו באמצעותה. הלקוח ישא באחרית המלאה למידע ו/או הנתונים שמוזנים על ידו במערכת והוא בלבד חייב לבדוק את נכונות ותקינות המידע והנתונים הנכלל בדוחות והמסמכים המופקים במערכת. כמו כן, MSOFT אינה אחראית לתוצאות השימוש במערכת לרבות עקב היעדר יכולת להשתמש בה, אובדן מידע, שירותים או תכנים וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד MSOFT או מי מטעמה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, MSOFT אינה אחראית לכל עבירה ו/או הפרה של דיני המס ו/או הוראות חוק אחרות ע"י הלקוח, או מי מטעמו, אגב השימוש במערכת, לרבות, כל שימוש לא נאות במערכת ו/או כל פעולה ו/או מחדל שבוצעו באמצעות המערכת שלא כדין. MSOFT רשאית, מעת לעת, לבצע במערכת שינויים או עדכונים לשם התאמתה לכל עדכון או שינוי שיחול בהוראות הדין וללקוח לא יהיו כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

ההגבלות על האחריות המפורטות לעיל הנם תנאים יסודיים של ההתקשרות בין הצדדים ושל הענקת הרישיון ללקוח. הסכמת הלקוח להגבלות על האחריות שלעיל מהווה סילוק, וויתור ופטור סופי ובלתי חוזר על ידו מכל אחריות שהוגבלה כאמור לעיל, ושל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד MSOFT, בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, עובדיה ונציגיה.

12. שימוש בשירותי סליקה

המערכת מאפשרת ללקוח להתממשק עם שירותי סליקה לצורך ביצוע תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות חברת סליקה עימה יתקשר באופן ישיר ("חברת הסליקה"). ידוע ללקוח כי ההתקשרות (של הלקוח) עם חברת הסליקה נעשית על ידו באופן ישיר בלא מעורבות של MSOFT ול- MSOFT אין ולא תהיה כל אחריות בגין כל מעשה או מחדל של חברת הסליקה ו/או של הלקוח מול חברת הסליקה, לרבות השירות שינתן על ידה.

13. תיקון התנאים; תוקף שינויים

 MSOFT רשאית לתקן תנאים אלה על פי שיקול דעתה וללא הסכמת הלקוח ובתנאי שתמסור ללקוח הודעה על כך 30 יום לפחות לפני תום תקופת החיוב שבה בוצע התיקון ("ההודעה על התיקון"), וכי התיקון יכנס לתוקף ויחול על הלקוח החל מהיום הראשון של תקופת החיוב שלאחר תקופת החיוב שבמהלכה נמסרה ללקוח ההודעה על התיקון. 

 

לקוח שאינו מסכים לעדכון התעריפים לפי סעיף 3.4, לשינוי במודולים לפי סעיף 3.5 או לתיקון התנאים שבוצע על פי סעיף 13 זה אינו רשאי להמשיך להשתמש במערכת לאחר כניסת התיקון לתוקף ויהא חייב להודיע ל-MSOFT על סיום תקופת המנוי בסוף תקופת החיוב בה נמסרה ההודעה על השינוי או התיקון וזאת ע"י מתן הודעה בכתב ל-MSOFT שבעה ימים לפחות לפני סיום תקופת החיוב בה עודכן בקשר לתיקון/עדכון. במידה והלקוח לא יודיע ל-MSOFT על החלטתו לסיים את תקופת המנוי כאמור לעיל תחודש תקופת החיוב באופן אוטומטי בהתאם לסעיף 5 והלקוח יהיה כפוף לתנאים בגרסה שלאחר התיקון.

14. שונות 

 MSOFT אינה אחראית לכל עיכוב בביצוע או אי הביצוע של איזה מבין התחייבויותיה על פי תנאים אלה או לאספקת שירות המוצע דרך המערכת במידה והעיכוב או אי הביצוע כאמור נגרמו עקב מעשה ו/או מחדל (לרבות, של צד שלישי) שאינם בשליטתה, לרבות, כח עליון כגון שריפה, תאונה, שביתת עבודה, מלחמה, הצפה וכיוצא באלה, ובלבד שתודיע ללקוח לאחר היוודעה על כל העיכוב או אי הביצוע כאמור. הלקוח אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד את זכויותיו וחובותיו על פי תנאים אלה ללא הסכמת MSOFT. למען הסר ספק, MSOFT תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאים אלה, ללא הסכמת הלקוח, במקרה של עסקת מיזוג בה מעורבת MSOFT או עסקת רכישת נכסי MSOFT או במקרה של שינוי מבנה ב-MSOFT. תנאים אלה (לרבות, הצעת המחיר) הנם החוזה היחידי והשלם בין הצדדים ומבטל כל הסכם ו/או הסכמה ו/או התקשרות ו/או מצגים קודמים בין הצדדים. MSOFT אינה מחויבת לכל מצג ו/או הצהרה ו/או הסכמה אחרת שאינה כלולה בתנאים אלה והצעת המחיר, אלא אם נעשו על ידי MSOFT בכתב לאחר החתימה על הצעת המחיר. התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי תנאים אלה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום של תנאים אלה ע"י הצד האחר, אלא אם הוויתור ו/או ההסכמה נעשו בכתב. אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התנאים ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים. על תנאים אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והוא יפורש על פיהם. הסמכות המקומית בכל הקשור לתנאים אלה תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד. כתובת הלקוח לצורכי ההתקשרות היא כמפורט בהצעת המחיר, וכתובתה של MSOFT

לצורך כך הינה לב הארץ, כפר קאסם 48810000, ת.ד 1624, אימייל: info@3msoft.net. כל הודעה בכתב שתשלח בדואר רשום על-ידי אחד הצדדים למשנהו לפי כתובתו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 3 (שלושה) ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח; אם נשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני, ביום העסקים הראשון שלאחר שליחתה; ואם נמסרה ביד – ביום מסירתה.

bottom of page