top of page
מדיניות פרטיות.png

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") באה על מנת לפרט את האופן בו חברתנו, אמסופט בע"מ ("החברה", "אנו"), אוספת ומעבדת מידע אישי מהסוגים הבאים: ​

 1. מידע אודות לקוחות החברה: מידע אישי שהחברה אוספת ומעבדת עבור לקוחותיה העסקיים ("לקוחות"), לרבות מידע אישי שהלקוחות מזינים למערכת NASA-OS לניהול משרדי תיירות וסוכנויות נסיעות ("הפלטפורמה") במסגרת שימוש בשירותי החברה ("השירותים"). 

 2. מידע אודות משתמשים: מידע אישי הנוגע לנציגי לקוחות החברה, לרבות פרטי חשבון וגישה למערכת וכן מידע פיננסי לצורך גבייה. 

    3. מידע אודות לקוחות מיועדים: מידע אישי הנוגע למבקרים באתרנו (www.nasaos.com, "האתר") ולכל לקוח פוטנציאלי אחר ("לקוחות מיועדים") המתקשר עימנו באמצעות האתר, פרסומות, תכנים, דיוור אלקטרוני או בכל דרך אחרת.

אם הנך לקוח, משתמש או לקוח מיועד העושה שימוש בפלטפורמה ו/או באתר (יחד, "השירותים"), אנא קרא מדיניות פרטיות זו בעיון. 

לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור לחברה מידע אישי אודותיך, ובאפשרותך לעשות כן (או להימנע מעשות כן) מרצונך החופשי. אם אינך מעוניין למסור לחברה מידע אישי, או שמידע אישי אודותיך יעובד על ידי החברה או מי מספקיה, הנך מתבקש שלא להשתמש בשירותים.  

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומתנאי השימוש בפלטפורמה. שימוש ו/או ניסיון לעשות שימוש באתר, בפלטפורמה ובשירותי החברה, מהווים הסכמה למדיניות פרטיות זו, ובכלל זאת, הסכמה לאיסוף ועיבוד מידע אישי כאמור מטה. כדי למשוך את הסכמתך, אנא צור קשר בכתובת הדוא"ל: info@nasaos.com.

האמור במדיניות זו נכתב בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לגברים ונשים כאחד.

1. איסוף ומסירת מידע אישי  

המונח מידע אישי במדיניות פרטיות זו מתייחס ל"מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולכל נתון המאפשר זיהוי של אדם במישרין או בעקיפין, כגון: שם מלא, תעודת זהות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, אמצעי תשלום, שיוך לחברה, כתובת פיזית ו/או מידע אישי אחר. המונח מידע אישי אינו כולל מידע מצטבר או אנונימי שאינו מאפשר לזהות אדם טבעי באופן סביר, כגון דפוסי גלישה ושימוש באתר ובפלטפורמה. 

החברה אוספת את סוגי המידע הבאים בקשר לשירותים המוצעים:

(1) מידע מזהה אשר נמסר מיוזמת לקוחות, משתמשים ולקוחות מיועדים

שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תפקיד ומקום עבודה, פרטי דרכון, תמונה מזהה, סיסמאות גישה, אמצעי תשלום, תוכן פנייה, וכל מידע אישי אחר הנמסר על-ידי משתמשים ו/או המצוי ברשותנו בעת הרישום או ההתחברות לפלטפורמה, בעת יצירת חשבון לקוח, ו/או בעת עדכון חשבון לקוח.  

מידע אישי זה נאסף ממך באופן ישיר, או ממקורות וצדדים שלישיים אחרים דוגמת לקוחות החברה. 

(2) מידע מזהה אשר נמסר אגב תקשורת עם לקוחות, משתמשים ולקוחות מיועדים

מידע אישי הנכלל בכל טופס שאתה עשוי למלא ולמסור לנו, לרבות במסגרת בקשות תמיכה בשירותים, סקרים, משובים, המלצות; מידע אור-קולי הנמסר במסגרת היוועדות חזותית; התכתבויות, צילומי מסך, מסמכים ומידע קשור שעשוי להיאסף באופן אוטומטי למטרות ניתוח, בקרת איכות, שיפור המוצר, הכשרה ושמירת מסמכים. 

(3)מידע אשר נאסף אוטומטית 

החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות: מידע אודות חיבור לפלטפורמה ובאתר; מידע טכני על דפוסי שימוש בשירותים כגון כתובת IP ומיקום גאוגרפי משוער הנגזר מכתובת ה-IP, מידע אודות החומרה והתוכנה שבאמצעותן התחברת לשירותים (סוג המכשיר, מערכת הפעלה, מזהה מכשיר או יישומון, גרסת דפדפן, נתוני מיקום); תיעוד (לוג) פעילות במערכת ואירועים הקשורים לאותן כתובות IP

ומכשירים, לרבות במסגרת מתן תמיכה טכנית; מידע אודות עוגיות המותקנות במכשירך שממנו תשתמש באתר ו/או במערכת.

 

החברה אוספת ו/או מייצרת מידע זה באופן אוטומטי, לרבות באמצעות שימוש בשירותי ניתוח נתונים וכלי מעקב (דוגמת עוגיות) המספקים מידע על אודות ביקור של לקוח מיועד באתר, עמודי האינטרנט שבהם ביקר באתר, מועדי הביקור, המודעה או הודעת הדוא"ל שממנה גלשו לאתר, דפוסי השימוש בפלטפורמה ובמאפייניה השונים, ומידע טכני בקשר עם ביצועי הפלטפורמה ויציבותה. 

2. החברה כמחזיק במידע אישי

 

ביחס למידע אישי המוזן לפלטפורמה על-ידי לקוחות החברה, הנוגע ללקוחותיהם הם, החברה תהא "מחזיק" במידע אישי כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות. החברה מעבדת מידע אישי זה עבור לקוחותיה ובכפוף להוראותיהם.

 

כאמור בתנאי השימוש, לקוחות החברה נושאים באחריות הבלעדית לעניין קביעת אופן השימוש בפלטפורמה וכן לעניין יידוע לקוחותיהם וקבלת הסכמתם המפורשת להזנת מידע אישי אודותיהם ועיבודו על-ידי החברה. 

 

באחריות הלקוח לעמוד בהוראות הדין ביחס לכל הדרישות וההוראות החלות בקשר עם איסוף, שימוש ועיבוד מידע אישי באמצעות הפלטפורמה, לרבות במסגרת מתן מענה לבקשות עיון במידע אישי. 

3. אופן השימוש במידע אישי 

החברה עושה שימוש במידע אישי בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין, למטרות הבאות:

 1. על מנת לאפשר את השימוש בשירותים, לרבות, בפלטפורמה.  

 2. על מנת לספק תמיכה טכנית, לרבות באמצעות בחינה וניטור השירותים, וכן לצורך אבחון ותיקון תקלות באמצעות גישה מרחוק.

 3. על מנת להפיק חשבוניות ולעבד תשלומים.

 4. על מנת לאפשר לך להתאים את השירותים לצרכיך המיוחדים.  

 5. על מנת לזהות אותך ולחסוך ממך את הצורך להזין בכל פעם את פרטיך בכניסות חוזרות לאזורים בהם נדרשת הרשמה. 

 6. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים, לרבות, הפלטפורמה.  

 7. על מנת לטייב את מערכי השיווק והמכירות שלנו, לרבות באמצעות השבחת אמצעי הפרסום שלנו בהתבסס על דפוסי הגלישה והשימוש בפלטפורמה.

 8. על מנת ליצור איתך קשר ולשלוח אליך מעת לעת מידע בקשר עם השירותים, לרבות, הפלטפורמה.  

 9. על מנת לשפר את  אמצעי אבטחת המידע של החברה, לרבות לצורך מניעה וניהול סיכוני הונאה או פעילות אסורה.

 10. על מנת לאכוף את תנאי השימוש באתר ו/או תנאי השימוש של הפלטפורמה, למלא אחר הוראות הדין ולסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי כשהחברה סבורה כי עליה לעשות כן. 

 11. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

4. אחסון ושמירת מידע אישי

המידע האישי שנאסף על ידי החברה מאוחסן ונשמר אצל ספקיה בשרתים בישראל ובארצות הברית ככל שהדבר נדרש באופן סביר לצורך אספקת השירותים ובכפוף להוראות הדין. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחוץ לארץ ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל. 

המידע האישי יישמר כל עוד הדבר נדרש באופן סביר לצורך אספקת השירותים; כדי לעמוד בחובותינו החוקיות והחוזיות; או כדי להתגונן במסגרת סכסוך קיים או עתידי, והכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה. פרק הזמן שבמהלכו יישמר המידע לאחר סיום ההתקשרות עמך ייקבע כפועל יוצא של טבעו ורגישותו של המידע, המטרות שלשמן נאסף, והוראות הדין הרלוונטיות.

5.מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת אלא במקרים הבאים:

 1. אספקה תקינה של שירותי החברה: החברה עשויה לשתף מידע אישי עם ספקי שירות נבחרים ("ספקי שירות") כחלק ממתן השירותים, ובכלל זה ספקי שירותי אחסון ענן, אבטחת מידע, חיוב ועיבוד תשלומים, ניתוח נתונים, דיוור ישיר, פרסום, וייעוץ משפטי או פיננסי. ספקי שירות אלה עשויים לקבל גישה למידע אישי שאנו אוספים, בכפוף להסכמי עיבוד המידע שנכרתו עמם. 

 2. ממשקים עם שירותי צד ג': לקוחות ומשתמשים עשויים להתממשק, באמצעות הפלטפורמה, עם שירותי צד ג' (כגון: שירותי עיבוד תשלומים, שירותי סריקת דרכון ועוד), ובלבד שממשק כאמור נתמך על ידי הפלטפורמה. ספקי שירותים אלה עשויים לקבל מידע אישי מסוים אודותיך, כתלות בטיבו של הממשק. אם אינך מעוניין שמידע אישי אודותיך ישותף באופן זה, אנא צור קשר עם הלקוח שהזין את פרטיך לפלטפורמה. למען הסר ספק, שירותי צד ג' אלה, וכל מידע שאתה מעבד, מזין, משדר אליהם, כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם שירותי צד ג', ולא להוראות מדיניות פרטיות זו. 

 3. מניעת הונאה: במקרה של ביצוע פעולות התחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או לתנאי השימוש בפלטפורמה, או ניסיון לבצע פעולות כאלה באמצעות השירותים. 

 4. הוראה מחייבת: במקרה בו החברה נדרשת, על פי צו שיפוטי או דרישה של רשות מוסמכת, למסור מידע אישי אודותיך, בכפוף להוראות הדין החל. 

 5. סכסוך משפטי: בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

 6. הגנה עליך או על צד שלישי: כאשר להערכת החברה מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לזכויותיך, לגופך או לרכושך או לזכויותיו, גופו או לרכושו של צד שלישי. 

 7. מיזוגים ורכישות: אם החברה תעביר את פעילותה/נכסיה או כל חלק ממנה לצד שלישי, תהיה החברה רשאית להעביר לגוף הנעבר העתק מן המידע האישי שנאסף אודותיך ובלבד שהגוף הנעבר יקבל על עצמו כלפיך הוראות זהות במהותן למדיניות זו.

 8. על-פי בקשתך המפורשת: למען הסר ספק, החברה תהא רשאית לשתף מידע אישי אודותיך בדרכים ובנסיבות נוספות, בכפוף להסכמתך המפורשת, לדרישה חוקית או להתממה (אנונימיזציה) של המידע.

5. עוגיות וטכנולוגיות מעקב

חלק מהשירותים עושים שימוש ב"עוגיות" וטכנולוגיות דומות המסייעות לחברה לספק את השירותים באופן סדיר, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בהם, לצרכי אבטחת מידע, לשיפור חווית השימוש ועוד. "עוגיות" הן קובצי טקסט שיוצר הדפדפן ועשויים להכיל מידע מגוון אודות דפוסי השימוש שלך בשירותים, לרבות מידע אישי דוגמת כתובת IP.  תוכל להימנע מאיסוף קובצי עוגיות ולמחוק אותן בעת הצורך על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלך. לצורך כך אנא עיין בקובץ העזרה של הדפדפן. לתשומת לבך, נטרול העוגיות עלול להקשות על השימוש בחלק מהשירותים.

 

צדדים שלישים המספקים שירותים לחברה לתפעול וניהול השירותים עשויים גם הם להשתמש בטכנולוגיות איסוף נתונים ולקבל נתונים כגון מזהה מכשיר, כתובת IP ומזהה פרסום של המשתמש. אין החברה אחראית לשימוש שנעשה על ידי צד שלישי זה ו/או של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

6. דיוור ישיר

 

החברה עשויה ליצור עמך קשר באמצעות דוא"ל, טלפון, הודעות SMS והתראות בפלטפורמה. 

 

הודעות תפעוליות: החברה עשויה ליצור עמך קשר בנוגע למידע חשוב בקשר עם השירותים. לדוגמה, אנו עשויים לשלוח לך התראות בדבר שינויים או עדכונים בשירותים, סוגיות הקשורות בחיוב, ניסיונות גישה למערכת, אתחול סיסמאות וכדומה. 

 

הודעות שיווקיות: אנו עשויים ליידע אותך בדבר מאפיינים חדשים, הצעות ערך נוספות, אירועים, הזדמנויות מיוחדות ו/או כל מידע נוסף שלהערכתנו תמצא בו ערך כלקוח, משתמש או לקוח מיועד. אנו עשויים לשלוח הוראות אלה באמצעות כל אמצעי קשר העומדים לרשותנו, באמצעות השירותים או באמצעות קמפיין שיווקי באתרים אחרים. כל עת תוכל לבטל את הסכמתך לקבל מידע כאמור ולחדול מקבלתו, בפניה בכתב אל החברה.  

 

7. אבטחת מידע 

 

החברה מייחסת חשיבות עליונה לשמירה על זמינותו, חשאיותו ושלמותו של המידע שברשותה, לרבות מידע אישי. במסגרת כך, החברה נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים על מנת להגן על המידע האישי המצוי ברשותה, לרבות באמצעות הצפנה ככל שהדבר נדרש. לצד זאת, אין באפשרות החברה להבטיח הגנה מוחלטת על המידע המעובד על-ידה ו/או על-ידי מי מהצדדים השלישיים שעימם החברה משתפת מידע

אישי כמפורט במדיניות פרטיות זו. לכן, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים והפלטפורמה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

8. זכויות נושאי המידע

 

הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לעיין במידע האישי אודותיך המוחזק אצל החברה, בעצמך או באמצעות בא כוחך. אם מצאת שהמידע האישי אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. על מנת לממש את זכויותיך אלו, אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל: info@nasaos.com.

 

לתשומת לבך, בבואך לממש את זכויותיך לפי דין, החברה עשויה לדרוש מידע או מסמכים נוספים, לרבות מידע אישי ומידע מזהה נוסף, על מנת לאמת את זהותך ולקשר בינה לבין המידע המצוי ברשותה. ללא אימות כאמור, בקשתך לא תטופל. מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהחברה. מידע הדרוש לחברה באופן סביר יישמר על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. 

 

9. הדין החל וסמכות שיפוט

 

מדיניות פרטיות זו תפורש על פי דיני מדינת ישראל והם בלבד יחולו עליה. בהסכמתך לשימוש בשירותים ו/או בפלטפורמה הנך מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית לגבי כל תביעה, מחלוקת או תובענה הנובעות או בקשר למדיניות פרטיות זו תהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 

10. עדכון מדיניות הפרטיות

 

החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. הגרסה המתוקנת תהיה בתוקף מיום פרסומה. מקום בו נעשה שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, תימסר על כך הודעה מתאימה בהתאם לנסיבות. המשך השימוש בשירותים, לרבות בפלטפורמה, לאחר שינוי מדיניות הפרטיות ייחשב להסכמתך לשינויים. בכל שאלה הנוגעת למדיניות פרטיות זו או נוהלי הפרטיות של החברה, אנא צור קשר בכתובת הדואל: info@nasaos.com.

 

 

עודכן לאחרונה בתאריך: 10  ביולי 2023

bottom of page